Формуляр за записване 10 и 6 дневно състезание „Шри Чинмой“, 1-11 май 2024, София
Sign Up Form 10&6 Day Race, Sofia, May 1-11 2024

Съгласен/а съм да спазвам правилата на състезанието./I agree to abide by the rules and regulations under which the race is held

Като се има предвид, че това вписване е прието, аз, долуподписаният, възнамерявам да бъда правно обвързан, с настоящото за себе си, моите наследници, изпълнители и администратори, се отказвам и освобождавам отбора на Шри Чинмой Маратон и всички негови представители. Удостоверявам, че съм физически и психически годен и достатъчно обучен за завършване на това събитие./ In consideration of this entry being accepted, I the undersigned, intending to be legally bound, hereby for myself, my heirs, executors and administrators, waive and release the Sri Chinmoy Marathon Team and all its representatives. I attest that I am physically and mentally fit and sufficiently trained for the completion of this event.