< Ден 1 / Day 1 - Ден 3 / Day 3 >

Ден 2 / Day 2

Интервю Мартин ден 2 / Interview Martin Day 2

Интервю Алеш ден 2 / Interview Aleš Day 2

Изпрати съобщение до бегач / Send a message to a runner